Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym również przed Polską, postawiła odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą przede wszystkim:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym również przed Polską, postawiła odnowiona Strategia Lizbońskauczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca pod względem lokowania inwestycji i podejmowania pracy,
 • rozwijanie wiedzy i innowacji,
 • oraz tworzenie większej liczby trwałych i stabilnych miejsc pracy.

Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej, jak również z celami polityki spójności krajów zrzeszonych w ramach Unii, rozwój zarówno kapitału ludzkiego, jak i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Czego dotyczy Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, koncentruje się na wspieraniu następujących obszarów:

 • zatrudnienie,
 • integracja społeczna,
 • edukacja,
 • rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw,
 • zagadnień związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich,
 • budowy sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli,
 • wdrażanie zasady dobrego rządzenia,
 • oraz promocji zdrowia zasobów pracy.

Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach, którego możliwe jest pozyskiwanie funduszy unijnych, jest stworzenie możliwości do pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i zatrudnionych w nich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Comments are closed.